KIDS RUN WARSAW

10-06-2023 12:00
DO STARTU POZOSTAŁO:
Tab 1
on
O ZAWODACH

Dzień przed Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw na trasie pojawią się dzieciaki. Po raz kolejny najmłodsi staną na starcie Kids Run Warsaw.

W Kids Run Warsaw mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-15 lat. Długość trasy będzie zależna od kategorii wiekowej.

Zaszczep w dziecku miłość do sportu!

W pakiecie startowym znajduje się pamiątkowa koszulka, chip, numer startowy.

Dystanse

Dziewczyny i chłopcy 3 – 4 lat rocznik 2020–2019 300m biegu
Dziewczyny i chłopcy 5 – 6 lat rocznik 2018–2015 300m biegu
Dziewczyny i chłopcy 7 – 8 lat rocznik 2016–2015 800m biegu
Dziewczyny i chłopcy 9 – 10 lat rocznik 2014–2013 800m biegu
Dziewczyny i chłopcy 11 – 12 lat rocznik 2012–2011 1000m biegu
Dziewczyny i chłopcy 13 – 15 lat rocznik 2010–2008 2000m biegu

 

Opłaty startowe

Pierwszy próg cenowy 40 PLN
Drugi próg cenowy 50 PLN
Trzeci próg cenowy 60 PLN

Rejestracja rozpocznie się 25 października 2022

off
TRASA
off
Rejestracja

Podział na dystanse:

WIEK DYSTANS
Dziewczyny i chłopcy 3 – 4 lat 300 metrów biegu
Dziewczyny i chłopcy 5 – 6 lat 300 metrów biegu
Dziewczyny i chłopcy 7 – 8 lat 800 metrów biegu
Dziewczyny i chłopcy 9 – 10 lat 800 metrów biegu
Dziewczyny i chłopcy 11 – 12 lat 1000 metrów biegu
Dziewczyny i chłopcy 13 – 15 lat: 2000 metrów biegu

 


Limit:  500 osób


Opłata
31 maja -> 40 PLN
30 czerwca -> 50 PLN
22 sierpnia -> 60 PLN

on
Regulamin

Do pobrania:

Załącznik Size
Regulamin Kids Run Warsaw 2023 206.14 KB
off
REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem Kids Run jest firma SE Group sp.z o.o., ul. Zimowa 28a/31, 05-515 Nowa Iwiczna.

II. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
3. Promocja Warszawy.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2020 r. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Start o godz. 12:00.

KAT ROCZNIKI START DYSTANS
A1

2016-2017

DZIEWCZYNY

12:00 200M
A2

2016-2017

CHŁOPCY

12:15

200M

B1

2014-2015

DZIEWCZYNY

12:30 400M
B2

2014-2015

CHŁOPCY

12:45 400M
C1

2012-2013

DZIEWCZYNY

13:00 400M
C2

2012-2013

CHŁOPCY

13:15 400M
D1

2010-2011

DZIEWCZYNY

13:30 600M
D2

2010-2011

CHŁOPCY

13:45 600M
E1

2008-2009

DZIEWCZYNY

14:00 1200M
E2

2008-2009

CHŁOPCY

14:20 1200M
F1

2005-2007

DZIEWCZYNY

14:40 1800M
F2

2005-2007

CHŁOPCY

15:00 1800M

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W Wiśniowski IRONKIDS Warsaw może wziąć udział dziecko w wieku 3-15 lat (decyduje rok urodzenia), pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub nauczyciela i wniesienia opłaty startowej.
 2. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu przez rodzica lub opiekuna prawnego. Istnieje możliwość przedstawienia zaświadczenia zbiorowego przez szkołę lub klub sportowy. Zaświadczenia będą dostępne w Biurze zawodów oraz do pobrania na stronie internetowej.
 4. Uczestnicy biorą udział w biegu na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że rodzic/opiekun prawny rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 5. Biuro Zawodów: Skwer Kahla, Warszawa. Biuro będzie czynne 13 czerwca 2020 r., w godz. 10:00 – 14:30.
 6. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
 7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuacji biegu są ostateczne.
 8. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://slotmarket.pl.
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do 31.05.2020. Po tym terminie, jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany, zgłoszenia będzie możliwe jedynie w biurze zawodów w dniu 13 czerwca 2020.
 3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości.
 4. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DotPay. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
 5. Opłatę należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane.
 6. W biegach Wiśniowski IRONKIDS Warsaw obowiązuje limit 500 uczestników.
 7. Opłata startowa za udział w biegu Kids Run to:
  • do 31 marca 2020 r. - 40 PLN,
  • do 30 kwietnia 2020 r. - 50 PLN,
  • do 31 maja 2020 r. – 60 PLN,
  • 13 czerwca 2020 r., w Biurze zawodów, opłata będzie wynosiła 75 PLN.
 8. Dowodem skutecznej rejestracji jest e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz informacja o zgłoszeniu w "Historii zgłoszeń", na koncie użytkownika na portalu SlotMarket.pl.
 9. Po odbioru pakietu zawodnicy powinni zgłosić się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym lub nauczyciele oraz posiadać dokument potwierdzający dane osobowe.
 10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok.
 11. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu Kids Run otrzymuje:
  • ubezpieczenie NNW,
  • numer startowy wraz z czterema agrafkami
  • pamiątkową koszulkę,
  • medal na mecie.
 12. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, przekazywane są na cele charytatywne i nie będą wydawane, ani rozsyłane w późniejszym terminie.

VI. NAGRODY

1. Zdobywcy miejsc I - III z każdej serii biegowej dziewcząt i chłopców otrzymują pamiątkowe statuetki.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora w Jankach do 9 lipca 2020 r. 

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Kids Run, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: SE Group sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn , z dopiskiem „Kids Run - Reklamacja”, do 20.06. 2020 r., bezpośrednio, na adres: info@5150warsaw.com lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Kids Run rozpatrywane będą w terminie trzydziestu dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników Kids Run jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.
2. Dane osobowe uczestników Kids Run przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Kids Run. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno - Zdrój.
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Kids Run, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników, uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Kids Run obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy imprezy.
3. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
4. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego
z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

off
Do pobrania

Do pobrania:

Załącznik Size
Informator Zawodnika 21.9 MB
off
Program

Przedstawiamy poglądowy program wydarzenia. Ostateczny harmonogram pojawi się bliżej daty zawodów. 

Piątek, 10 czerwca 2022

Czas Wydarzenie Lokalizacja
15:00 - 20:00

Godziny otwarcia Biura zawodów i Expo

Multimedialny Park Fontann

 

Sobota, 11 czerwca 2022

Czas Wydarzenie Lokalizacja
10:00 - 20:00

Godziny otwarcia Biura zawodów i Expo

Multimedialny Park Fontann

12:00 - 14:00

Kids Run

Multimedialny Park Fontann

14:30

Dekoracja Kids Run

Multimedialny Park Fontann

off
Lista startowa

Do pobrania:

Załącznik Size
Lista startowa KIDS RUN WARSAW 683.15 KB
on
on

gotowy?

Rejestracja odbywa się w serwisie Slotmarket.pl

Zarejestruj się

SPONSOR TYTULARNY

PARTNER STRATEGICZNY

SPONSORZY OFICJALNI

SPONSORZY

PARTNERZY MEDIALNI