INDOOR TRIATHLON WARSZAWA

28-02-2021 8:30
Tab 1
on
O ZAWODACH
Galeria

Indoor Triathlon Series

INDOOR TRIATHLON SERIERS – WARSZAWA presented by Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw - sprinterski wyścig triathlonowy pod dachem! Uczestnicy będą mieli do pokonania 600 metrów pływania, 15 kilometrów na rowerach i na zakończenie 3 kilometry biegu. Wyścig organizowany w ramach Indoor Triathlon Series 20201.

INDOOR TRIATHLON SERIERS – WARSZAWA presented by Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw to rozgrzewka przed zawodami Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw, które odbędą się 6 czerwca 2021 w Warszawie. Organizatorzy przygotowali dla chętnych 132 miejsca. Uczestnicy, podzieleni na fale startowe, będą mieli do pokonania 600 metrów pływania na 25-metrowym basenie. Następnie na rozstawionych na sali rowerach magnetycznych przejadą dystans 15 kilometrów. Na koniec czekają ich 3 kilometry biegu na 200-metrowej bieżni mechanicznej. Limit czasu na ukończenie całego dystansu wynosi 80 minut.

Miejsce: Centrum Rekreacyjno-Sportowe Bielany, ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa

Termin: 28 lutego 2021

Biuro Zawodów: 7:30 - do 30 minut przed startem ostatniej fali,

Limit ukończenia: 80 minut

Opłaty startowe: pierwsze 60 pakietów - 100 zł, kolejne 72 - 120 zł

Formuła: 12 zawodników w każdej z 11 serii. Na każdym torze po 2 osoby. Start pierwszej serii o godzinie 8:30. 

 

Partnerem Strategicznym Indoor Triathlon Warsaw presented by Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw jest Dzielnica Bielany m.st. Warszawy

 

Dzielnica Bielany

 

on
REGULAMIN

 REGULAMIN INDOOR TRIATHLON SERIERS – WARSZAWA presented by Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw (dalej jako: „Zawody”)

I. ORGANIZATOR, WYKONAWCA

1.1. Organizatorem Zawodów jest Polski Związek Triathlonu z siedzibą przy ulicy Złotej 9/9, 00-019 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000237798, NIP: 5252072728, REGON: 006216356 (dalej jako „Organizator”).

1.2. Wykonawcą Zawodów jest Sport Evolution Group Sp. z o.o. z siedzibą 01-864 Warszawa, ul. Jana Kochanowskiego 12/23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000779253, NIP: 1231431002, REGON: 382960037, adres korespondencyjny ul. Janki, ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (dalej jako „Wykonawca”).

II. DEFINICJE

2.1. Organizator – Polski Związek Triathlonu;

2.2. Wykonawca – Sport Evolution Group Sp. z o.o., wykonujący wszelkie czynności niezbędne do zorganizowania Zawodów;

2.3. Zawodnik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na Zawody poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty startowej; w rozumieniu niniejszego Regulaminu Zawodnik nie jest konsumentem, tylko profesjonalnym sportowcem;

2.4. Opłata startowa – opłata, jaką należy wnieść, aby zarejestrować się na wydarzenie;

2.5. Rezygnacja – rezygnacja z uczestnictwa z Zawodów, rezygnacja oznacza skreślenie Zawodnika z listy uczestników Zawodów;

2.6. Biuro Zawodów – wydzielony obszar, gdzie Zawodnicy odbierają przedmioty niezbędne do wystartowania w Zawodach;

2.7. Storna internetowa Zawodów – oficjalna strona internetowa Zawodów, https://www.ironmanwarsaw.com/pl/wydarzenia/indoor-triathlon-warszawa

2.8. Usługa – usługa dodatkowa zakupiona przez Zawodnika, która nie jest zawarta w opłacie startowej.

III. ZASADY OGÓLNE

3.1. Dokonując Zgłoszenia, Zawodnik oświadcza, iż:

3.1.1. posiada aktualną licencję Polskiego Związku Triathlonowego.

3.1.2. jest powołany do kadry narodowej lub do reprezentacji olimpijskiej albo reprezentacji paraolimpijskiej, jeśli przepisy krajowe tego wymagają.

3.2. W trosce o bezpieczeństwo Zawodników, Wolontariuszy oraz Organizatorów Zawody zostaną zorganizowanie w reżimie sanitarnym. Zasady zostały opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Zasady dotyczą sposobu organizacji imprez masowych w trakcie trwania pandemii wirusa SARS-Cov-2 oraz ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Każdy Zawodnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania reżimu sanitarnego, o którym mowa w poprzedzających zdaniach.

IV. TERMIN I MIEJSCE

4.1. Zawody odbędą się w 28 lutego 2021 roku w Warszawie.

4.2. Zawody odbędą się terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowe, ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa (dalej jako: „Obiekt”).

4.3. Zawody rozpoczynają się o godzinie 8:30 w falach co 45 minut.

V. DYSTANS, LIMIT CZASOWY

5.1. Zawody odbędą się na dystansie 600 m etapu pływackiego, 15 km etapu kolarskiego, 3 km etapu biegowego.

5.2. Pływanie odbędzie się w 25-metrowym basenie (24 długości). Na jednym torze startuje po dwóch zawodników. Łącznie odbędzie się 11 serii, po 12 osób każda. Zawodnicy każdej serii mają możliwość rozgrzewki w wodzie w czasie 15 minut przed startem. UWAGA! Organizator dopuszcza pływanie w kąpielówkach i w materiałowych strojach triathlonowych. Pływanie w piankach jest zabronione. Pływanie zgodnie z przepisami FINA. Start z wody przy słupku.

5.3. Jazda na rowerze magnetycznym (pedały SPD MTB lub noski) zapewnionym przez Organizatora. UWAGA! Strój rowerowy należy dostarczyć najpóźniej na 30 minut przed startem serii, do której przypisany jest zawodnik. Poruszanie się w butach rowerowych po obiekcie jest zabronione.

5.4. Bieg na dystansie 3 km na bieżni mechanicznej. Buty biegowe należy dostarczyć do Organizatora najpóźniej na 30 minut przed startem serii.

5.5. Limit ukończenia Zawodów to: 80 minut, w tym 60 minut na pływanie i etap kolarski.

5.6. Publiczne obnażanie się jest zabronione pod karą dyskwalifikacji. Zawodnicy, którzy planują zmianę stroju po etapie pływackim, będą mieli do dyspozycji szatnię.

VI. UCZESTNICTWO

6.1. W Zawodach może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu biegu ukończy 18 lat (osoby urodzone przed 27 lutego 2003 roku).

6.2. Każdy Zawodnik, musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.

6.3. Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest osobiste stawiennictwo Zawodnika i przedłożenie w Biurze Zawodów potwierdzenia zgłoszenia w postaci biletu QR oraz dokumentu tożsamości lub paszportu oraz aktualnej licencji Polskiego Związku Triathlonowego.

6.4. Bilet QR zostanie udostępniony Zawodnikowi do 3 dni przed Zawodami.

6.5. Biuro Zawodów będzie czynne od 7:30 do 30 minut przed startem ostatniej fali.

6.6. Koszt opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego wyżywienia, pokrywane są przez Zawodnika we własnym zakresie.

VII. BEZPIECZEŃSTWO

7.1. Stawiając się na linii startu Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Organizatora wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7.2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń Organizatorów, Wykonawcy sędziów i innych służb zabezpieczających trasę Zawodów.

7.3. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. Transport medyczny zawodnika skutkuje jego dyskwalifikacją.

7.4. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW zawodnikom, którzy zostali poprawnie zweryfikowany w Biurze Zawodów. Każdy uczestnik objęty zostanie ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków mających miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub zgon ubezpieczonego. Składkę płaci Ubezpieczający, tj. Wykonawca.

7.5. Jeżeli Zawodnik zdecyduje o wycofanie się z Zawodów w dowolnym momencie rywalizacji, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Sędziom lub Organizatorowi.

7.6. W celu ograniczenia ryzyka związanego z zarażeniem Covid-19 zalecamy, aby wszystkie osoby zdiagnozowanym jednym z następujących stanów: ciąża, cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi, przebyty udar, przewlekła choroba płuc lub serca, przewlekła niewydolność nerek z dializą, przewlekła choroba wątroby z marskością wątroby, zmniejszona funkcja odpornościowa nie brały udział w wydarzeniu.

7.7. Podczas przebywania w miejscu Zawodów oraz przemieszczania się na terenie obiektu zawodnicy powinni zastosować się do obowiązujących przepisów, szczególnie poruszać się w sposób zapewniający zachowanie dystansu społecznego i pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, WHO oraz przepisami prawa. Wytyczne są dostępne na stornach:

– Głównego Inspektora Sanitarnego (strona)

– Ministerstwa Sportu (strona)

– Światowej Organizacji Zdrowia (strona)

7.8. Zakazany jest wstęp na Zawody osób przebywających na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazujących cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności). Każdy Zawodnik zobowiązuje się do poddania się rutynowym kontrolom temperatury.

7.9. Każdy z Zawodnik jest zobowiązany do: zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną, zdezynfekowania rąk w momencie wejścia na teren obiektu

7.10. Należy unikać gromadzenia się oraz tłoczenia przy przechodzeniu przez drzwi, przejścia, korytarze oraz w toaletach. Każdy Zawodnik zobowiązuje się do stosowania do instrukcji pisemnych i ustnych udzielonych przez Organizatora w powyższym zakresie.

7.11. Posiadanie środków ochronnych nosa i ust jest obowiązkowe i warunkuje uczestnictwo w Zawodach.

7.12. Odkrycie ust i nosa jest możliwe tylko w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

7.13. Podczas kaszlu lub kichania zaleca się zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy natychmiast wyrzucić do pojemnika z odpadami i dokładnie umyć ręce lub zdezynfekować je płynem odkażającym na bazie alkoholu.

7.14. Zawodnik oświadcza, że posiada świadomość stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi o zakażenie wirusem COVID - 19 podczas Zawodów. Zdaje sobie sprawę, że mimo wprowadzania reżimu sanitarnego i przestrzegania odpowiednich procedur przez Organizatora istnieje ryzyko zakażenia.

7.15. Zawodnik oświadcza, że zapoznał się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas Zawodów i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

7.16. Zawodnik oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia się wirusem COVID-19 podczas Zawodów.

VIII. ZGŁOSZENIA

8.1. Zgłoszenia na Zawody będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie SlotMarket.pl.

8.2. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą online do 7 dni przed Zawodami lub do wyczerpania miejsc.

8.3. Limit uczestników Zawodów wynosi 132 osób. W przypadku wyczerpania limitu, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów.

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zapraszania osób do startu w Zawodach po wyczerpaniu się limitu miejsc.

8.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu miejsc, przy czym każdy kto nabył pakiet do dnia ogłoszenia takiej zmiany ma zagwarantowane prawo do startu.

8.6. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości.

8.7. Potwierdzeniem skutecznej rejestracji jest:

- potwierdzenie rejestracji za Zawody ze strony SlotMarket.pl (potwierdzenie pochodzące z adresu contact@slotmarket.pl)

- potwierdzenie płatności z portalu DotPay.pl (potwierdzenie pochodzące z adres transakcje@dotpay.pl)

- informacja o rejestracji w Historii Zgłoszeń na koncie użytkownika SlotMarket.pl (status: „Zarejestrowany”).

IX. ZGŁOSZENIA GRUPOWE

9.1. Zgłoszenia grupowe są przyjmowane poprzez adres mailowy faktury@slotmarket.pl.

9.2. Płatność za zgłoszenia grupowe są dokonywane ma konto bankowe Organizatora na podstawie dokumentu Pro-Forma. Dokument Pro-Forma jest wystawiana za start co najmniej pięciu uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start grupy do czterech osób oraz na start indywidualny).

9.3. Zgłoszenia grupowe są przyjmowane do 14 dni przed zamknięciem formularza rejestracyjnego.

9.4. W celu otrzymania dokumentu Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury oraz liczbę uczestników na adres faktury@slotmarket.pl.

9.5. Po dokonaniu płatności za dokument Pro-Forma, zostaną wysłane kody rejestracyjne, niwelującą opłatę startową w trakcie procesu rejestracji na stronie SlotMarket.pl.

9.6. Kody rejestracyjne są ważne przez 14 dni, licząc od dnia otrzymania kodów.

9.7. Osoby rejestrujące się za pomocą kodów, są zobowiązane do wypełniania formularza rejestracyjnego Zawodów, dostępnego na stronie SlotMarket.pl oraz podania kodu w ostatnim kroku rejestracji.

9.8. Osoby, które nie dokonają rejestracji za pomocą kodu, nie będą dopuszczone do Zawodów.

X. OPŁATA STARTOWA

10.1. Opłata startowa za udział w Zawodach, w zależności od kolejności wpłaty, wynosi:

Pierwsze 60 miejsc – 100 zł

Pozostałe 72 miejsc – 120 zł 

10.2. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DotPay.pl. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

10.3. Opłatę należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane.

10.4. Na Opłatę Startową składa się obsługa Zawodnika przed Zawodami (komunikacja mailowa oraz poprzez kanały Social Media), utrzymanie serwerów Strony Internetowej Zawodów, zakupy oraz wypożyczenie wyposażenia do zorganizowania Zawodów, pakiet startowy, organizacja oraz promocja Zawodów.

10.5. Zawodnik, który chce otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu danego uczestnika.

10.6. Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową. Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej.

10.7. Organizator nie wystawia faktur w formie papierowej.

10.8. Jeżeli Zawodnik zgłosi się po fakturę po dokonaniu płatności, to faktura zostanie wystawiona tylko i wyłączenie na osobę fizyczną. Po fakturę może zgłosić się, pisząc na adres faktury@slotmarket.pl do zakończenia Zawodów.

XI. PAKIET STARTOWY

11.1. W ramach Zawodów każdy uczestnik otrzymuje:

- numer startowy

- czepek

11.2. Zawodnikom, którzy ukończyli Zawody przysługuje medal.

11.3. Podstawą odbioru pakietu startowego jest zeskanowanie kodu QR w Biurze Zawodów oraz weryfikacja danych na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.

11.4. Zawodnik zobligowany jest do samodzielnego odebrania pakietu.

11.5. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane, ani rozsyłane w późniejszym terminie.

XII. REZYGNACJE I TRANSFERY

12.1. Nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty startowej na innego uczestnika lub na inny rok lub inne Zawody.

12.2. Wniesiona opłata startowa nie podlega Zwrotowi, gdyż zostaje wniesiona w ramach profesjonalnego uprawiania sportu przez Zawodnika.

12.3. Rezygnację z Zawodów należy składać w mailowo na adres contact@slotmarekt.pl. W tytule maila należy wpisać „Rezygnacja z Zawodów Indoor Triathlon Warsaw”.

XIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

13.1. W ramach Zawodów prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet.

13.2. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród. Wyniki będą znajdowały się na stronie firmy dokonującej pomiar czasu. 

13.3. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej Zawodów oraz przekazane do informacji mediów.

13.4. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora do 30 dni po zakończeniu Zawodów

13.5. Zdobywcy miejsc I-III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki. 

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Administratorem danych osobowych Zawodników jest Polski Związek Triathlonu, ul. Złota 9/9, 00-019 Warszawa oraz Sport Evolution Group Sp. z o. o., ul. Jana Kochanowskiego 12/23, 01-864 Warszawa, kontakt w sprawie danych osobowych pod adresem: daneosobowe@sportevolution.pl.

14.2. Dane osobowe Zawodników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

14.3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników, zostaną przekazane do Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno - Zdrój.

14.4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Zawodach. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana, jednak jej odwołanie nie wpływa na prawidłowość dotychczasowego przetwarzania danych.

14.5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Zawodach, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.

14.6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników, uzyskane przez Organizatora i Wykonawcę, a zawarte w formularzu rejestracyjnym, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14.7. Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

14.8. Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

XV. REKLAMACJE

15.1. Reklamacje, dotyczące spraw zawiązanymi z Zawodami, należy składać do 15 minut przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród u Sędziego Głównego Zawodów.

15.2. Reklamacje przesłane po upływie terminu w punkcie 16.1. nie będą rozpatrywane.

15.3. Reklamacje dotyczące Zawodów będą rozpatrywane na miejscu Zawodów.

15.4. Decyzja Organizatora, Wykonawcy lub Sędziego Głównego w sprawie reklamacji dotyczących Zawodów będzie ostateczna.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Wszystkich uczestników Zawodów obowiązuje niniejszy regulamin.

16.2. Regulamin obowiązuje od dnia 4 lutego 2021.

16.3. Na terenie obiektu obowiązuje regulamin obiektu.

16.4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaznajomienia się z regulaminem.

16.5. Nieznajomość Regulaminu Imprezy nie zwalnia Zawodnika z zasad określnych przez Organizatora w niniejszym regulaminem.

16.6. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie.

16.7. Żaden z zawodników nie może używać środków lub działań zwiększających wydolność.

16.8. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną.

16.9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

16.10. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora w Strefie zmian oraz policji. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora tylko do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia Strefy zmian przez zawodnika.

16.11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmodyfikowania imprezy z podaniem przyczyn.

16.12. W przypadku odwołania Zawodów z powodu zakazów administracyjnych, Zawodnikowi na żądanie zostanie zwrócona opłata startowa lub zostanie wygenerowany voucher na te same Zawody w innym terminie.

16.13. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Zawodów. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane zmienione – wszelkie inne postanowienia zachowują ważność.

16.14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy Zawodów.

16.15. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Powyższe nie ogranicza prawa do sądu w przypadku zaistnienia sporu.

on
LISTA STARTOWA

Do pobrania:

on
on
on
on
on
on

gotowy?

Rejestracja odbywa się w serwisie Slotmarket.pl

Zarejestruj się

SPONSOR TYTULARNY

PARTNER STRATEGICZNY

SPONSORZY OFICJALNI

SPONSORZY

PARTNERZY MEDIALNI